Све збирке - Новине - Сербска пчела (1830-1841)

Сербска пчела - 1841

засађенъ и обдěланъ Паýломъ Стаматовичемъ...
Пешта : Трошкомъ Матице сербске, 1830-1841 (у Будиму : Кр. всеучилища пештанскогъ)
1841