PREDAVANjE o digitalnom potpisu

U subotu, 29. marta u 12 časova u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ Dragoslav Stanižan, načelnik Odeljenja za poslove zaštite, Uprave za IT, MUP RS održaće predavanje o digitalnom potpisu.

U organizaciji Mense i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, Dragoslav Stanižan, načelnik Odeljenja za poslove zaštite, Uprave za IT, MUP RS, održaće predavanje o digitalnom potpisu u Univerzitetskoj biblioteci u subotu, 29. marta u 12 časova. akon toga, Suzana Topalović iz Univerzitetske biblioteke predstaviće koncept slobodnog pristupa obrazovanju i masovne otvorene onlajn kurseve.

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, kao javna i državna ustanova koja je u službi Univerziteta u Beogradu, zalaže se za uvođenje digitalnog potpisa kao jednostavnijeg i bržeg vida međubibliotečkog poslovanja i saradnje, koji  bi uokvirio čitav koncept digitalnog okruženja koje biblioteka, kao bibliotečko-informacioni centar Univerziteta, zagovara. 


Prema Zakonu o elektronskom potpisu iz 2004. godine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004), kvalifikovani digitalni potpis u odnosu na podatke u elektronskom obliku ima isto pravno dejstvo i dokaznu snagu kao i svojeručni potpis, odnosno svojeručni potpis i pečat, u odnosu na podatke u papirnom obliku. Dakle, digitalni potpis je elektronska zamena rukom pisanog potpisa, a ne digitalna slika ručnog potpisa. Digitalni potpis omogućava identifikaciju učesnika u komunikaciji i integritet podataka, pri čemu se za proveru identiteta i integriteta koristi javni ključ sadržan u digitalnom sertifikatu.

 

Danas kada je Internet već izgrađen kao „mesto demokratske rasprave“ i kada sve veći broj dokumenata izvorno nastaje u digitalnom obliku, digitalno okruženje pretenduje da postane ključna tačka u procesima sticanja znanja, informisanja, poslovanja. Elektronska dokumenta, koja po svojoj formi i obliku ne pretenduju da zamene tradicionalne nosioce informacija, već da ubrzaju i olakšaju proces protoka podataka, podložna su zloupotrebi i zahtevala su sprovođenje izvesnih bezbednosnih mera.

 

Jedna od takvih mera jeste uvođenje digitalnog potpisa koji se koristi za potvrdu verodostojnosti digitalnih informacija i predstavlja tehnologiju čijom se primenom u sistemima elektronskog poslovanja omogućava provera autentičnosti potpisnika, zaštita integriteta podataka koji se prenose i neporecivost elektronskog potpisivanja date poruke ili dokumenta. Zakonom o elektronskom potpisu uređuje se upotreba elektronskog potpisa u pravnim poslovima i drugim pravnim radnjama, poslovanju, kao i prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa elektronskim sertifikatima, ako posebnim zakonima nije drugačije određeno.