HEROJSKO DOBA FILOZOFIJE

U ponedeljak, 3. novembra 2014. u 13. sati u Univerzitetskoj biblioteci ''Svetozar Marković'' (Bulevar kralja Aleksandra 71) svečano će biti otvorena izložba HEROJSKO DOBA FILOZOFIJE: filozofi nemačkog klasičnog idealizma – Kant, Fihte, Šeling, Hegel.

Izložbu otvara prof. dr Miloš Arsenijević, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, a pozdravne reči upućuju prof. dr Aleksandar Jerkov, direktor Univerzitetske biblioteke i Matijas Miler Viferig, direktor Gete instituta u Beogradu. O filozofima nemačkog klasičnog idealizma govori prof. dr Zdravko Kučinar. Autori izložbe i pratećeg kataloga su Dragana Mihailović i Vuka Jeremić, bibliotekari savetnici u Univerzitetskoj biblioteci. 

 

Izložba u čast filozofa nemačkog klasičnog idealizma označava početak dogovorene dugoročne saradnje između Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković“ i Filozofskog fakulteta u Beogradu. Herojsko doba filozofije  je prva publikacija  u projektovanoj kolekciji naslovljenoj Velikani filozofskih nauka, kroz koju će biti predstavljene ključne figure filozofije, psihologije, sociologije i srodnih nauka. Neposredan povod  jeste podudaranje godišnjica rođenja i smrti Imanuela Kanta i godišnjica smrti J. G. Fihtea i F. V. J. Šelinga. A kako bez uvida u delo i uticaj  G. V. F. Hegela nije moguće steći potpunu predstavu o nemačkom klasičnom idealizmu, ovaj filozof je neizostavno pridružen prethodno pomenutim.

 

Jubileji filozofa nemačkog  klasičnog  idealizma obeležavaju se sa namerom da, osim  života i stvaralaštva velikih mislilaca, takođe bude predstavljen i jedan  blistav i neponovljiv period u kome je filozofija postigla najintenzivniji razvoj u svojoj istoriji od antičkih vremena. Impresivno je što se uzlet nemačke filozofske misli  desio u jednom izvanredno kratkom vremenskom periodu – od objavljivanja Kantove Kritike čistog uma 1781. godine do pojavljivanja Hegelove Fenomenologije duha1807.  što je otprilike oko četvrt veka.

 

Katalog sadrži pregled života i stvaralaštva ovih mislilaca kroz četiri uporedna toka, smeštena u kulturno-istorijski okvir Nemačke toga doba, koji obuhvata period od Kantovog rođenja do Šelingove smrti – niz od ukupno 130 godina. Da bi se stekla potpunija predstava o  duhu tih izuzetnih godina, paralelno sa detaljima iz biografija ovih filozofa u hronologiju su uključeni i osvrti na  prelomne društveno istorijske događaje kao i na centralna epohalna pitanja. Uz  uporednu hronologiju Kanta, Fihtea, Šelinga i Hegela, opremljenu raznorodnim ilustrativnim materijalom i dopunjenu prikazom razvoja nemačke  književnosti u vreme kada ona takođe doživljava svoj vrhunac upravo u čvrstom prepletu sa filozofijom, data su i krajnje sažeta ali nezaobilazna podsećanja na njihove međusobne odnose, živu predavačku praksu, sadržinu njihovih radova i osnovne filozofske ideje. Mnogobrojni fragmenti iz različitih tumačenja priloženi su uz hronologiju kao podsticajne uputnice za dodatnu literaturu, pri čemu je prednost data domaćim tumačima i univerzitetskim profesorima filozofije.

 

Od velike važnosti za Univerzitetsku biblioteku je prilika da predstavi bogatstvo svoga fonda i podseti  korisnike na  vrednu kolekciju originalnih i prevedenih dela najznačajnijih nemačkih filozofa, bez čega nije moguće započeti bilo kakvo proučavanje njihovog stvaralaštva.

Na izložbi se mogu videti dela četiri filozofa iz bibliotečkog fonda na nemačkom jeziku kao i naši prevodi. Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ može se pohvaliti da u svom fondu poseduje izuzetno vredno i retko originalno prvo izdanje Kantovog prvog dela Gedanken von wahren Schätzung der leben Kräfte  iz 1746. godine, kao i skoro sve prevode dela Kanta, Fihtea, Šelinga i Hegela na naš jezik. Za studente i istraživače može biti korisna bibliografija ovih knjiga koja je data u katalogu a koja sadrži preko 300 bibliografskih jedinica. 

 

Posebno mesto u katalogu i na izložbi imaju najnovija nemačka izdanja koja sadrže tumačenja dela filozofa nemačkog idealizma, a koje je Univerzitetskoj biblioteci poklonio Gete institut u Beogradu, čime je u važnom segmentu obogaćen fond, a korisnicima pružena nova literatura o Kantu, Fihteu, Šelingu i Hegelu.


13 - 11 - 2014