All collections - Books - Old and rare grammars and grammatical controversies

Obšteupotrebitelьnый pravopisъ srbskogъ ezыka : za upotreblenіe učeće se srbske mladeži / napisao Dimitrій P. Tirolъ, Profesorъ Srbskogъ ezыka i literature, mestnый Direktorъ i členъ vыše učenы Družstva

Tirol, Dimitrije P., 1793-1857
U Temišvaru : slovima Baйhelove tipografіe
1852