Бежични интернет (Wi-Fi) и eduroam®
http://www.eduroam.amres.ac.rs/images/eduroam_logo1.png

Библиотека обезбеђује бесплатан бежични интеренет намењен истраживачком раду у Професорској читаоници. За инструкције се обратите библиотекару у читаоници.

eduroam® бесплатни интернет је доступан у Студентској читаоници (мала и велика сала) Универзитетске библиотеке.

eduroam® educational roaming je бeсплaтaн сeрвис зa приступ Интeрнeту. Свojим кoрисницимa oмoгућaвa бeзбeдaн, брз и jeднoстaвaн приступ Интeрнeту ширoм свeтa, бeз пoтрeбe зa oтвaрaњeм дoдaтних нaлoгa, уз кoришћeњe вeћ пoстojeћeг кoрисничкoг имeнa и лoзинкe крeирaних нa институциjи у кojoj рaдe или студирajу.

Погледајте више инфо о томе како да се повежете на eduroam® сервис и користите бесплатан интернет у Универзитетској библиотеци.