Мисија, визија и вредности

Мисија

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" (УБСМ) је централна библиотека Универзитета у Београду и матична библиотека за све универзитетске и високошколске библиотеке у Србији, као и за специјалне библиотеке у научним институцијама на простору Централне Србије. Она сакупља, чува и брине се о даљој употреби јединствених записа људске креативности.

Омогућавајући приступ записаном знању, подстичући и подржавајући проток информација, УБСМ учествује у педагошком, научно-истраживачком, стручном и уметничком раду београдске и српске академске јавности. Она је чувар писаног научног и културног наслеђа Универзитета у Београду, а због своје дуге историје, чува и део културне баштине Србије.

Универзитетска библиотека у Београду је образовни центар који са својим збиркама, услугама и библиотечко-информатичким знањем учествује у образовном и научно-истраживачком раду Универзитета, у интелектуалном и стручном развоју студената, као и у доживотном образовању свих својих корисника.

Циљеви

 • избор, набавка, чување и организовање приступа оригиналним записима људске мисли и креативности без обзира на њено власништво и облик
 • организовање дигитализације и управљање дигиталним збиркама наставне и научне литературе уз доследно поштовање ауторских права
 • организовање и управљање репозиторијима докторских дисертација у класичном и дигиталном облику
 • организовање библиотечких сервиса на Интернету и активно учешће у програмима учења на даљину
 • организовање и управљање информационим системом научног рада на Универзитету по јединственој европској методологији CRIS
 • спровођење библиографске контроле за дела настала под окриљем Универзитета у Београду и Универзитета уметности у Београду
 • подизање нивоа информационе писмености, као и стручног и креативног развоја корисника Библиотеке, као и самих библиотекара
 • обезбеђивање лако доступних, безбедних и пријатних простора за разноврсне корисничке услуге и сервисе, као и просторија за стручан рад запослених
 • употребу иновативне технологије која омогућава висок степен продуктивности и радног доприноса
 • подстицај за стручну комуникацију и сарадњу са партнерским библиотекама, факултетима и другим образовним установама у регији и свету, као и са библиотечким и образовним установама у земљи
 • подстицај развоја креативних идеја и динамичне организације која може да се одазове промени циљева и потребама Универзитета
 • стално повећање ефикасности путем вредновања радног доприноса и успешности рада Библиотеке
 • подстицај и подршка научно-истраживачком и педагошком стручном и уметничком раду на Универзитету
 • организовање електронских репозиторија и физичких колекција научне и наставне продукције Универзитета
 • подршка слободном приступу свим информацијским изворима

Вредности

Знање

 • подстицај и подршка научно-истраживачком, педагошком, стручном и уметничком раду на Универзитету
 • организовање електронских репозиторија и физичких колекција научне и наставне продукције Универзитета
 • подршка слободном приступу свим информацијским изворима

Квалитет

 • посвећеност квалитету
 • поштовање високих стандарда стручног рада
 • запошљавање најбољих кадрова, употреба најбољих средстава и извора за стручни рад
 • посвећеност доживотном образовању ради личног усавршавања и просперитета установе
 • непрестано побољшавање процеса рада, поступака и услуга ради испуњавања циљева којим служимо
 • неговање високог нивоа радне етике са преузимањем одговорности за рад који обављамо

Етика

 • неговање равноправности и међусобног поштовања људи
 • подстицај на различитост у ставовима и отвореност ка новим идејама и догађајима
 • поштовање особености и индивидуалности сваког појединца
 • подстицај на саосећајност, емпатију и толеранцију
 • заштита приватности и достојанства сваког корисника и запослених
 • посвећеност заштити животне средине у нашем окружењу

Интелектуалне слободе

 • обезбеђивање слободног приступа до сервиса на Интернету и информационих извора без обзира на њихово власништво и облик
 • подршка самосталном одлучивању, истраживачком и културном развоју те доживотном учењу
 • одржавање колекција које заступају различита политичка уверења и доктрине