Матична делатност

Матична делатност Универзитетске библиотеке регулисана је Законом о библиотечкој делатности.

Почетком матичне делатности на Београдском универзитету може се сматрати оснивање Централног каталога Универзитета у Београду 1930. године, који показује да су челни људи Универзитета још тада имали концепт о значају обједињавања података о набавци литературе на целом Универзитету. Након Другог светског рата Каталог је пренет из Капетан Мишиног здања у зграду Универзитетске библиотеке. То је био први централни каталог у Србији.

Основна функција

Основна функција матичности је да повезује рад високошколских библиотека са одговарајућим институцијама у земљи и иностранству, да уједначава и осавремењује њихово пословање и ради на питањима регулисања статуса библиотека и библиотекара, као и перманентна обука библиотекара.

У послове матичне делатности спада и праћење и стручни надзор рада библиотека универзитета и научних института, прикупљање и унос података у базу података о овим библиотекама, стручно оспособљавање библиотекара почетника, као и организовање праксе студената Катедре за информатику и библиотекарство Филолошког факултета.

Заједница библиотека универзитета у Србији

Ради боље координације рада библиотека на Универзитету, 1976. године основана је Заједница библиотека Универзитета у Београду, којој су се ускоро придружиле и остале академске библиотеке у Србији. Њен рад је крајем осамдесетих прекинут. Године 1992. основана је Заједница високошколских библиотека Србије, са седиштем у Библиотеци. Заједници се придружују библиотеке свих шест универзитета у Републици и библиотеке већих научних института. У тренутку оснивања Заједница библиотека универзитета у Србији је бројала педесетак чланова, а данас их има преко сто педесет. Заједница је један од оснивача Конзорцијума за обједињену набавку у библиотекама Србије (КоБСОН).

Часопис Инфотека

Законским проширивањем матичне делатности, омогућује се остваривање матичности и над специјалним библиотекама у Републици, које имају научно - истраживачки карактер. Како је основни задатак матичне службе рад на стварању јединствене мреже, која би повезивала ове библиотеке међусобно и са светом, Библиотека у сарадњи са одговарајућим члановима Заједнице ради на стварању савремене библиотечке мреже и ширењу нових сазнања у библиотекарству. Некадашње информативно гласило Заједнице ИЗБУС, које се припремало у Универзитетској библиотеци од 1992, прерасло је 2000. године у ИНФОТЕКУ - часопис за информатику и библиотекарство, у којем се објављују научни и стручни радови из области информационих наука и библиотекарства и документи са стручних скупова у организацији Заједнице. Организован је низ курсева и предавања о коришћењу савремене технологије (о коришћењу Интернета, изради WEB презентација и др.).