Cenovnik usluga

Upis

Prilikom upisa korisnik plaća članarinu prema sledećem cenovniku, koja važi 365 dana od dana upisa:

 • Studenti 1.500,00 dinara
 • Profesori univerziteta 2.500,00 dinara
 • Doktoranti, poslediplomci 2.000,00 dinara
 • Zaposleni 2.000,00 dinara
 • Nezaposleni, penzioneri 1.500,00 dinara
 • Studenti i istraživači iz inostranstva
  • Članarina za mesec dana 800,00 dinara
 • Privremeno članstvo 500,00 dinara (do 3 dana) 800,00 dinara (do mesec dana)
 • Maturanti 800,00 dinara
 • Kolektivno članstvo 20.000,00 dinara

Kazne i opomene

Kazna za prekoračenje roka vraćanja po knjizi dnevno: 10,00 dinara

Troškovi opomena:

 • Prva opomena 50,00 dinara
 • Druga opomena 100,00 dinara
 • Treća opomena (pred utuženje) 200,00 dinara

IT usluge

Umnožavanje (fotokopiranje, skeniranje) i koričenje bibliotečkog materijala

 • jednostrano kopiranje formata A4 5,00 dinara
 • dvostrano kopiranje formata A4 10,00 dinara
 • jednostrano kopiranje formata A3 10,00 dinara
 • dvostrano kopiranje formata A3 20,00 dinara
 • spiralno koričenje formata A4 40,00 dinara

Skeniranje dokumenata

 • do 3 dokumenta, cena po dokumentu je 20,00 dinara
 • po specijalnom zahtevu po skenu 50,00 dinara
 • kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja po skenu 150,00 dinara

Štampanje

 • po stranici 10,00 dinara
 • štampanje crno-belih slika (do 50% stranice) 15,00 dinara
 • štampanje crno-belih slika (preko 50% stranice) 20,00 dinara

Fotografisanje dokumenata

 • po fotografiji 50,00 dinara
 • kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja po fotografiji 150,00 dinara

Cene usluga Odeljenja za naučne informacije i edukaciju

 • Izrada popisa bibliografskih jedinica iz klasičnih i elektronskih izvora (kataloga, bibliografija i sl.)
  • po jedinici 100,00 dinara
 • Izrada pregleda citiranosti prema citatnim indeksima (pretraživanje citiranosti)
  • od 2008. godine do danas 800,00 dinara
  • od 1980. godine do danas 1.600,00 dinara
  • od 1963. godine do danas 2.400,00 dinara
  • po pronađenom citatu 40,00 dinara
 • Preuzimanje članaka iz elektronskih časopisa elektronskom poštom
  • po članku 200.00 dinara
 • Izrada pregleda postojeće literature u elektronskom obliku i preuzimanje elektronskom poštom
  • po primljenom zahtevu 1000,00 dinara

Međubiblioteka pozajmica

U zemlji

Cena pozajmice koju naplaćuje biblioteka od koje se pozajmljuje + poštanski troškovi za štampane publikacije.

Sa inostranstvom

 • Evropske biblioteke (osim iz Velike Britanije)
 • članci iz časopisa 1300,00 (basic) odnosno 1500,00 dinara (zaštićeni, ne prosleđuju se, nego se štampaju u Biblioteci)
 • ako je članak preko 20 stranica, doplaćuje se prema realnoj ceni
 • knjige 3.500,00 dinara

BritishLibrary

 • članci iz časopisa 1.500,00 dinara, bez obzira na broj strana
 • knjige 3.500,00 dinara + poštanski troškovi (ukoliko British Library posreduje u pozajmici iz neke druge biblioteke u Velikoj Britaniji, plaća se dodatnih 700 dinara.)

Specijalni zahtevi (pozajmica iz vanevropskih zemalja, rariteti i sl.)

 • Realna cena pozajmice koju naplaćuje biblioteka od koje se pozajmljuje + poštanski troškovi za štampane publikacije