KoBSON

Univerzitetska biblioteka je jedan od osnivača KoBSON-a. KoBSON omogućava pristup preko Akademske mreže AMRES  do preko 35.000 inostranih naučnih časopisa i više od 40.000 knjiga u formi punog teksta. Dodatni izvori se i dalje nabavljaju, a prilikom nabavke uzimaju se obzir oblasti koje se najviše istražuju u našim naučnim, istraživačkim i obrazovnim institucijama.

Pravo na korišćenje resursa pretplaćenih preko KoBSON-a imaju svi zaposleni u akademskim, istraživačkim i zdravstvenim institucijama čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, i u nadležnosti su Ministarstva nauke. To pravo pripada i studentima koji ga ostvaruju u biblioteci svog fakulteta, ili u univerzitetskoj biblioteci pripadajućeg univerziteta.

http://kobson.nb.rs/