Digitalni repozitorijum
Svi materijali dostupni u repozitorijumu
Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' su u slobodnom pristupu. Možete ih besplatno  koristiti pod uslovom da pri tome ne ostvarujete materijalnu dobit. Ako želite da koristite ove materijale za komercijalne svrhe potrebna vam je pismena saglasnost Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković''. Ukoliko su vam potrebni materijali u boljoj rezoluciji možete ih dobiti uz dogovor sa upravom Biblioteke.