Izdavanje publikacija

Vreme

Izdavanje i vraćanje publikacija se vrši od 8 do 19:40 časova, subotom do 13:30 časova.

Uslovi

Uslovi pozajmice publikacija se razlikuju prema kategorijama članstva:

 • studenti državnih i privatnih univerziteta mogu da iznesu 3 knjige na mesec dana i 3 istovremeno da koriste u čitaonici
 • nezaposleni i penzioneri mogu da iznesu 2 knjige na mesec dana i 2 istovremeno da koriste u čitaonici,
 • poslediplomci i doktorandi mogu da iznesu 5 knjiga na 2 meseca i da koriste 5 publikacija u čitaonici,
 • zaposleni na državnim i privatnim fakultetima mogu da iznesu 10 knjiga na 3 meseca i da koriste 10 publikacija u čitaonici,
 • zaposleni mogu da iznesu 2 knjige na mesec dana, a u čitaonici da koriste 3 publikacije,
 • maturanti i privremeni članovi mogu da koriste do 3 publikacije isključivo u čitaonicama,
 • korisnici koji nemaju stalno mesto boravka u Beogradu, ne studiraju u Beogradu ili nisu stalno zaposleni u Beogradu ne mogu da iznose publikacije van Biblioteke.

E-katalog

Pretraživanje publikacija vrši se putem elektronskog kataloga od kuće ili u biblioteci. U elektronski katalog su uneti podaci o svim publikacijama primljenim posle 1988. i svim starijim publikacijama koje su u međuvremenu korišćene.

Postoje tri tipa pretraživanja elektronskog kataloga: osnovno, izborno i komandno.

Pogledajte Uputstva za pretragu e-kataloga.

Rezervacija publikacija i produženje roka: Moja biblioteka

Publikacije je moguće rezervisati pre dolaska u biblioteku putem servisa „Moja biblioteka“. Da biste koristili ovaj servis, potrebno je da unesete broj članske karte i šifru koju dobijate u biblioteci.

Lisni katalozi

Imenski katalog knjiga i doktorskih disertacija podeljen je, prema pismu (latinica/ćirilica) i godini izdanja (do 1963. godine i posle) na 3 celine.

Stručni katalog knjiga sređen je po užim stručnim oblastima.

Imenski i stručni katalog periodike za časopise u fondu Biblioteke.

Posebni katalozi

 • Centralni katalog knjiga Beogradskog Univerziteta - od 1930. godine
 • Alfabetski i hronološki katalog stare i retke knjige
 • Katalog Biblioteke Doma Vojislava M. Jovanovića
 • Katalog ilustracija u starim knjigama i periodici
 • Katalog arhivske građe i pseudonima