Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana (Tempus)

Veb: www.westbulnet.com

Status: U toku

Trajanje: 2009-2012

Cilj

Projekt je namenjen tehnološkom osavremenjavanju, funkcionalnoj integraciji i institucionalnom širenju akademskih bibliotečkih sistema u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Partneri

Regionalni partneri

 • Univerzitet u Beogradu
 • Univerzitet u Nišu
 • Univerzitet u Kragujevcu
 • Univerzitet u Sarajevu
 • Univerzitet u Tuzli
 • Univerzitet Crne Gore

EU partneri

 • Univerzitet u Beču
 • Midlseks Univerzitet u Londonu
 • Univerzitet u Mariboru

Opis aktivnosti

Projekat treba da omogući:

 • Instaliranje novih servera u čvorišta bibliotečke mreže;
 • Uključivanja preostalih fakultetskih biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem univerziteta
 • Implementaciju novih bibliotečkih servisa sa kojima će fakultetske biblioteke zaokružiti sve servise ILS
 • Uspostavljanje web portala univerzitetskih kurikuluma koji sadrže popise obavezne literature, nastavne građe i građe sa predavanja, povezani sa repozitorijumima i OPAC-om
 • Uspostavljanje sistema za arhiviranje i korišćenje digitalnih univerzitetskih dokumenata i njegovo povezivanje sa bibliotečko-informacionim sistemom i informacionim sistemom naučnog rada

Projekt treba da omogući univerzitetima, predlagačima projekta, da prvi u regiji ostvare celovitu automatizaciju bibliotečko-informacionog sistem kojom će omogućiti studemtima, nastavnicima i ostalim korisnicima akademskih biblioteka efikasno korišćenje i razmenu kako konvencionalne, tako i elektronske bibliotečke građe. Velik značaj projekta predstavlja i izbor regionalne mreže kao osnovnog tehnološkog i organizacionog modela bibliotečkog sistema. Regionalna mreža obezbeđuje neposredan protok naučnih informacija i dokumenata u regiji, a time i efikasnu obrazovnu, profesionalnu i kulturnu među univerzitetsku saradnju u regiji.

Među prednosti ovog projekta treba istaći i njegovu nameru da postojeće i nove funkcionalnosti integriše u celoviti sistem. Namera je projekta da repozitorije i servise za upravljanje i korišćenje repozitorija povežu preko metapodataka sa ILS i bibliografijama naučnih radnika u E-CRIS sistemima. Na drugoj strani sistem za pretraživanje repozitorija treba da funkcionise kao opšti pretraživač distribuiranih repozitorija za sve korisnike akademskih bibliotečko-informacionih sistema.

Kontakt

E-pošta: Bogoljub Mazić, Adam Sofronijević
Telefon: 3370 514, 3370 160