Nabavka

Plansko i sistematsko popunjavanje fonda obavlja se kroz selektivnu nabavku publikacija, koja odgovara profilu opštenaučne i centralne biblioteke Beogradskog Univerziteta. Za razliku od specijalizovanih katedarskih i institutskih biblioteka, koje pretežno nabavljaju publikacije vezane za odgovarajuću struku, Biblioteka je orijentisana na nabavku opštih i fundamentalnih dela i referensnih publikacija iz svih naučnih oblasti, sa težištem na društvenim i humanističkim naukama.

Poseban značaj ima nabavka udžbeničke literature kao i domaćih i stranih univerzitetskih publikacija i publikacija o univerzitetima.

Zbog selektivnog pristupa, osnovni vid nabavke publikacija u naučnim bibliotekama je kupovina. Kako ovaj način nabavke iziskuje redovna i značajna materijalna sredstva, naročit značaj dobila je tradicionalna razmena knjiga i periodike sa oko 250 srodnih institucija širom sveta. Upravo zahvaljujući razmeni Biblioteka je i u najtežim prilikama uspela da održi kontinuitet u pristizanju strane naučne literature.

Biblioteka prima veće ili manje poklone od institucija iz zemlje i inostranstva, kao što su fakulteti, akademije, pojedine katedre, instituti, naučna društva, ali i od korisnika, profesora univerziteta, naučnih i kulturnih radnika, bilo da je reč o poklonima samih autora, delovima biblioteka ili čak celim bibliotekama. Zaveštanjem je dobijen veliki broj vrednih legata.

Zbog nedostatka sredstava za redovnu nabavku, poklon je postao glavni izvor nabavke novih  štampanih publikacija, a licence za korišćenje stranih elektronskih publikacija dobijaju se preko konzorcijuma KoBSON.