Doktorske disertacije

Biblioteka poseduje zbirku domaćih i stranih doktorskih disertacija, u pisanom i elektronskom obnliku. Univerzitetska biblioteka je od 1945. godine depozitna za doktorske disertacije sa teritorije Jugoslavije. Od 90-tih godina redovno prima samo disertacije sa Univerziteta u Beogradu. Neobjavljeni rukopisi disertacija koriste se u čitaonici, uz potpisivanje posebne izjave korisnika da će korektno citirati disertaciju. Izjava se trajno čuva u Biblioteci.  Od maja 2012. uspostavljen je digitalni repozitorijum doktorskih disetacija Univerziteta u Beogradu. Elektronska forma disertacija se koristi u skladu sa uslovima licence koju autor izabere, a papirna u skladu sa važećim Pravilnikom. 

Strane doktorske disertacije u štampanom obliku koriste se po istim pravilima kao i knjige. Dostupne su i doktorske disertacije u elektronskom obliku nekih stranih univerziteta preko servisa KoBSON, kao i disertacije evrpskih univerziteta preko portala DART Europe.